Instrukcja montażu oprawy halogenowej marki

Dziękujemy za dokonanie zakupu opraw halogenowych sufitowej marki . Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji.

Produkt przeznaczony do montażu tylko w wewnątrz pomieszczeń. W oprawce halogenowej sufitowej można używać energooszczędnych żarówek. Maksymalna moc żarówki, jaka może być umieszczona w oprawie halogenowo sufitowej wynosi 50W.

 1. Przygotowanie do użycia:
  • Ostrożnie wyjmij oprawę halogenową sufitową z opakowania.
  • Zabroniona jest wszelka ingerencja techniczna w produkt, czy też zmiana i modyfikacji poszczególnych części produktu.
  • Produkt może być instalowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
  • Każde inne zastosowanie niż opisane w tej instrukcji może spowodować uszkodzenie oprawy halogenowej sufitowej. Ponadto może wzrosnąć zagrożenie tj.: zwarcie, pożar, porażenie prądem itp.
  • Przez cały czas należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz zasad BHP.
  • Oprawa halogenowa sufitowa spełnia wszystkie obowiązujące wymogi produkcyjne obowiązujące w kraju i Unii Europejskiej.
  • Montaż oprawy halogenowej sufitowej powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
 2. Montaż oprawy halogenowej sufitowej:

Uwaga – nie dotykaj wnętrza gniazda, zagrożenie porażenia prądem!                                                                

 • Przez instalacją lub wymianą oprawy halogenowej sufitowej wyłącz napięcie elektryczne.
 • Upewnij się, że średnica otworu montażowego, jest zgodna ze średnicą oprawy halogenowej sufitowej (Rys.1).
 • W celu zamontowania oprawy halogenowej sufitowej należy postępować zgodnie z Rys. 2.

Rys.1   Rys.2

 • Przewody elektryczne należy podłączyć w taki sposób, aby nie dopuścić do zetknięcia z nagrzewającymi się częściami oprawy halogenowej sufitowej.
 • W przypadku wymiany starej/uszkodzonej żarówki należy nie wkładać żadnych innych przedmiotów do gniazda. Jeśli żarówka, którą chcesz usunąć jest uszkodzona (np. rozbite szkło) należy wyłączyć całkowicie zasilanie gniazda. Aby to zrobić wyłącz prąd lub wykręć bezpiecznik. Sprawdź potencjał zerowy przy pomocy odpowiedniego urządzenia mierzącego. Upewnij się, że wykręcana żarówka nie jest nagrzana, gdyż istnieje ryzyko poparzenia oraz że oprawa halogenowa sufitowa nie jest nagrzana, gdyż istnieje ryzyko poparzenia. Zdejmij drucik zabezpieczający żarówkę, wykręć starą żarówkę z gniazda, wkręć nową żarówkę do gniazda i załóż drucik zabezpieczający żarówkę. Jeżeli produkt nie posiada drucików zabezpieczających należy zastosować się do Rys.3. Następnie włącz napięcie i włącz żarówkę za pomocą włącznika światła.

    Rys.3

 1. Uwagi i środki ostrożności:
 • Do czyszczenia oprawy halogenowej sufitowej należy używać wyłącznie delikatnej suchej tkaniny. Nie należy używać środków chemicznych. Pamiętaj, aby konserwację prowadzić przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym!
 • W oprawie halogenowej sufitowej należy stosować jedynie źródła światła o parametrach zgodnych z podanymi na opakowaniu produktu.
 • Źródła światła zastosowane w oprawie halogenowej sufitowej mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury, co może skutkować podwyższeniem się temperatury produktu.
 • Nie należy zakrywać produktu. Należy zapewnić swobodny dostęp do powierza, gdyż współpracując ze źródłem światła, oprawa halogenowa sufitowa może się nagrzewać.
 • Zaleca się regularną kontrolę stanu instalacji elektrycznej oraz systemu oświetleniowego.
 • W razie problemów z oprawą halogenową sufitową, należy zgłosić się do naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawę wykonaną przez wykwalifikowanych fachowców.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych).

Produkt marki jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu. Dodatkowe informacje na temat produktów marki  można znaleźć na stronie internetowej www.ekoray.pl.  nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń w powyższej instrukcji.

pixel